تبلیغات
شرکت مهندسی شهران سازه آفاق - آنچه از ایمنی ساختمان باید بدانیم+عکس
شرکت مهندسی شهران سازه آفاق
شرکت حقوقی طراحی و نظارت شهران سازه آفاق
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 12 بهمن 1395


آنچه از ایمنی ساختمان باید بدانیم+عکس

919.19 (Copy).jpg

مقدمه:

منظور از ایمنی ساختمان یكسری از امكاناتی است كه در داخل ساختمان وجود دارند و جزو ساختمان محسوب میشوند. مانند نردبانها، پلكان، كف، سقف، آسانسورها و البته در ایمنی ساختمانیك موضوع دیگر هم وجود دارد و آن ایمنی در هنگام ساختمان سازی یا تخریب ساختمان میباشد كه معمولاً به صورت موردی میباشد و در صنایع به ندرت این عملیات انجام میگیرند.

سقوط كارگران از پله، نردبان، پرتگاهها و همچنین سقوط در چاه و چاله از معروفترین حوادثی هستند كه در صنایع اتفاقی میافتد. طی 4 ماهه اول سال 1380، 4 هزار و 236 نفر از بیمه شدگان تأمین اجتماعی دچار حوادث ناشی از كار شدهاند كه از این تعداد حادثه سقوط كردن و لغزیدن با 777 مورد، ضرب دیدگی با 549 و شكستگی اعضاءبا 463 مورد بیشترین نوع حوادث ناشی از كار را تشكیل دادهاند (هفته نامه آتیه، 22 آبان سال 1380)

با همین آمار می توان قضاوت كرد كه مسائل ایمنی ساختمان تا چه حدی باید جدی گرفته شود و در كارگاهها و كارخانههای سطح كشور اجرا شود. با اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی ساختمان میزان حوادث صنایع را میتوان تا حد زیادی كاهش داد. در راستای همین برنامه و به خاطر نظام بخشیدن به مسائل مربوط به ساختمان و ایمنی آن آئیننامهای مشتمل بر 6 فصل و 290 ماده به اسثتناد مواد 85 و 86 قانون كار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 19/5/1372 شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی و تأیید و در تاریخ 27/6/1372 به تصویب نهایی وزیر كار و امور اجتماعی رسیده است كه در آن مسایل مختلف مربوط به ایمنی ساختمان مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته است.

مسئولیت ایمنی در كارگاه ساختمانی:

در هر كارگاه ساختمانی كارفرما، موظف است اقدامات لازم را به منظور حفظ و تأمین ایمنی عمومی بعمل آورد. كارفرما مسئول تدارك و فراهم آوردن روشنایی كافی در فضاهای عمومی، تهیه نرده و حفاظ و نصب آنها در اطراف سقفها و دیوارهای خالی و فضاهای باز، فراهم آوردن و نصب نرده و حفاظ در اطراف پلهها و پاگردها، ایجاد ورودی ایمن برای كارگاه ساختمانی و محل كار، فراهم آوردن وسایل اطفاءحریق، تأمین آب آشامیدنی و سالم و ایجاد سرویسهای بهداشتی، تهیه وسایل حفاظت فردی و كمكهای اولیه و به طور كلی فراهم آوردن و تأمین شرایط ایمنی عمومی در داخل و خارج ساختمان كارگاه ساختمانی است.

هر كار فرما باید ابزار و وسایل و تجهیزات لازم برای انجام عملیات ساختمانی توسط كارگران را با رعایت مواد این محبث تهیه و نگهداری نماید تا در موقع لازم در اختیاركارگران قرار دهد و ضمن دادن آموزشهای لازم به آنها مراقبت نماید كه از آن وسایل به طور صحیح استفاده كنند.

عملیات ساختمانی باید طوری برنامه ریزی و اجرا شود كه خطرهای احتمال ناشی از آن در داخل یا خارج از محل كار، در اسرع وقت قابل پیشگیری باشد. در صورت احتمال وقوع خطر جانی، كارفرما موظف است فوراً كار را متوقف نماید و كارگران را از محل احتمال وقوع حادثه دور كند. كارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از كار در ساعت كار عادی یا غیر ساعت كار عادی روزانه در محل كارگاه را در اسرع وقت و قبل از آنكه علایم و آثار مرتبط با آن از بین رفته باشد، به واحدهای مربوط در وزارت و امور اجتماعی محل اطلاع دهد.

ایمنی و سلامت مردم و كارگران (ایمنی عمومی)

مسدود و محدود نمودن پیادهروها و معابر عمومی و سایر فضاهای عمومی، برای انبار كردن مصالح یا انجام عملیات ساختمانی با رعایت موادر زیر امكان پذیر میباشد:

الف) وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند كه حوادثی برای عابرین و وسایط نقلیه بوجود نیاورند. مصالح و وسایل ساختمانی شبها نیز باید بوسیله علایم درخشان و چراغهای قرمز احتیاط شوند.

ب) در مواردی كه نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت كافی به منظور جلوگیری از لغزش، فرو ریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید.

پ) در مواردی كه باید داربست در معابر عمومی قرار گیرد باید با استفاده از وسایل موثر از جابجا شدن و حركت پایههای آن جلوگیری شود.

هنگامی كه بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین یا اتومبیلها باشد با كسب نظر از مراجع زیربط یك یا چند مورد از موارد زیر به كار گرفته شود.

الف) گماردن یك یا چند نگهبان با پرچم اعلام خطر.

ب) نصب چراغهای چشمكزن با علایم درخشان در فاصله مناسب از محوطه خطر.

پ) نصب علایم آگاهی دهنده و وسایل كنترل مسیر.

ت) ایجاد سازههای حفاظتی.

در صورتیكه عملیات ساختمانی در فاصله كمتر از 3 متر یا مساوی با آن از راه عبور عمومی صورت گیرد، كارگاه ساختمانی باید بوسیله حفاظ محصور گردد. در صورتیكه عملیات ساختمانی در فاصله بیش از 3 متر از راه عبور عمومی انجام شود، كارگاه ساختمانی باید بوسیله حفاظ یا سایر جداكنندهها، به تشخیص مقام رسمی ساختمان محصور گردد.

در صورتیكه عملیات ساختمانی برای بناهای:

الف) دو طبقه یا 8 متر ارتفاع در فاصله كمتر از 3 متر از راه عبور عمومی.

ب) چهار طبقه یا 15 متر ارتفاع در فاصله 6 متر از راه عبور عمومی.

پ) بیش از چهار طبقه یا 15 متر ارتفاع.

صورت میگیرد باید یك راهرو سرپوشیده موقتی در راه عبور عمومی در طول ساختمان ایجاد شود، مگر اینكه نسبت فاصله ساختمان تا راه عبور عمومی به ارتفاع ساختمان بیش از 2/1 باشد.

كف سازی

كف اطاقها و قسمتهایی كه محل عبور كارگران بوده و یا برای حمل و نقل مواد تشخیص داده شده بایستی صاف و هموار بوده و عاری از حفره و سوراخ، تراشههای چوب، برآمدگی ناشی از پوشش بیتناسب مجاری، میخ و پیچ مهره و لوله، دریچهها یا برآمدگی و برجستگی و هر گونه موانعی باشد كه ممكن است موجب گیر كردن و یا لغزیدن اشخاص گردد.

كف اتاقها و راهروها وپیادهورها نباید در شرایط عادی هیچگونه لغزندگی داشته و یا از مصالحی ساخته و یا از موادی اندود شده باشد كه در نتیجه رفت و آمد ایجاد ناراحتی و گرد و خاك و ساییدگی و در نتیجه لغزندگی ایجاد شود.

در محل كار و مكانهایی كه دستگاههای متعددی قرار دارد بایستی به وسیله خطكش با رنگ مشخص در دو طرف راه اصلی و راههای فرعی را مشخص نموده و حتی محل قرار دادن مواد خام و مواد تولیدی به وسیله این خطوط معین گردد تا محلهای رفت و آمد، حمل و نقل مواد همچنین جهت حركت اصلی با علامت گذاری روی زمین معلوم و روشن باشد.

كف كارگاه بایستی قابل شستشو بوده و در مواردی كه نوع كار موجب ریخته شدن آب و كف گردد بایستی شیب كافی داشته باشد كه آبها را به سمت مجاری فاضلاب هدایت نماید.

 

نردهها:

پلكانها، اطراف محل ورود و خروج آسانسور و نقاط مشابه كه لغزندگی آنها موجب حوادث بیشتر نسبت به سایر جاها است، باید از مصالح غیر لغزنده ساخته شوند. در نقاطی كه از نردبان استفاده میشود باید انتهای فوقانی آن در هر قسمت كه قرار میگیرد بوسیله نردههای متحرك حفاظت شود. در هر طبقه از ساختمان باید كلیه پرتگاههای راه پلهها در هر طرفی كه غیر مسدود است (به استثنای قسمت ورود به پلكان) بوسیله نردههای دائمی كاملاً محفوظ شوند. مدخل پلكانهایی كه كمتر مورد رفت و آمد قرار گیرند باید بوسیله نردههای متحرك مسدود شوند.

مدخلهای فردی (نظیر حوضچهها و آدم روها) باید با دریچههای بدون لولا كه استحكام آن كافی است پوشیده شوند و دستگیره این دریچهها باید فاقد برآمدگی باشد.

در هنگامی كه برحسب ضرورت پوششهای دریچه و مدخلهای كف كارگاهها برای مدت كوتاهی در جای خود قرار نگیرند باید كلیه این مدخلها بوسیله اشخاص تحت مراقبت قرار گرفته و یا اینكه با نردههای قابل حمل و در شب بوسیله نصب چراغ خطری كه در اطراف گودال یا حوضچه قرار خواهند داد، محفوظ شوند.

ارتفاع نردهها باید لااقل 90 سانتیمتر از كف باشد. نردهها باید در فواصل حداكثر 2 متر دارای پایه و كلافهای عمودی و افقی بوده و پس از تكمیل میله فوقانی آن تحمل لااقل 100 كیلوگرم فشار را در هر جهت داشته باشد.

نردهها باید عموماً از مصالح سالم و بدون عیب ساخته شده و قسمتهای تیز و برنده در آنها وجود نداشته باشد.

طبقه بندی: اخبار معماری، 
برچسب ها: ایمنی ساختمان، آسانسور، نردبان، پلکان، کف، سقف، تجهیزات و مصالح در كارگاه ساختمانی،
ارسال توسط مهدی علیزاده
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

قالب وبلاگ