شرکت مهندسی شهران سازه آفاق
شرکت حقوقی طراحی و نظارت شهران سازه آفاق

210 نکته اجرایی برای مهندسان تازه کار و با تجربه

civil-engineer4.jpg

۱-    مقاومت طراحی یك مقطع از یك قطعه سازه ای با تقسیم مقاومت مشخصه بر ضرایب ایمنی جزئی برای مقاومت ها محاسبه می شود.

2-  عاملهای موثر بر سازه ساختمان ها كه باید در طراحی در نظر گرفته شوند شامل بارهای مرده و زنده، بار باد و نیروی ناشی از زلزله و برخی عاملهای دیگر می باشد.

3-    منظور از یتن رده c50 بتنی با 50 مگا پاسكال مقاومت مشخصه است.

4-  اگر قرار باشد برای یك تیر ساده تحت بار گسترده یكنواخت یك درز اجرایی ( سطح واریز ) پیش بینی شود باید این درز در ثلث وسط طول تیر قرار گیرد..شهران سازه آفاق:

5-    تعیین نسبت اختلاط بر اساس تجربه و بدون مطالعه آزمایشگاهی برای رده بتن 12 و پایین تر قابل اجراست.

6-    حداكثر دمای بتن ریزی در هوای گرم برای بتن 30 درجه سانتیگراد می باشد.

7-    شرایط محیطی ضعیف برای بتن ریزی یعنی محیط خشك با رطوبت كمتر از 50% و حافضت نشده.

8-    برای مقابله با سولفات ها ، سیمان سرباره ای و سیمان نوع 5 توصیه می گردد.

9-  در مناطق ساحلی به منظور افزایش پایایی بتن حداقل مقدار سیمان 360 كیلوگرم در متر مكعب و حداكثر نسبت آب به سیمان برای بتن در معرض محیط 4/0 می باشد.

10-ضرائب تركیب بارها برای ملحوظ نمودن احتمال كمتر همزمانی تعداد بیشتری از عاملها در نظر گرفته می شود.

11-منظور از ظرائب باربری یك قطعه بتن آرمه ، مقاومت محاسبه شده قطعه بر مبنای ابعاد مقاطع آن و مقاومت های محاسباتی است.

12-آزمایش خم كردن و باز كردن خم برای میلگردهای سرد اصلاح شده الزامی می باشد.

13-قالب برداری و برچیدن پایه های زیر طره ها از انتهای آزاد صورت می گیرد.

14-مقاومت فشاری متوسط لازم در طرح اختلاط بتن با اعمال ظرایبی از انحراف معیار و مقادیر ثابتی بر مقاومت مشخصه بدست می آید.

15-در خصوص مقابله با املاح كلر ، سیمان نوع 2 در مقابل محیط هایی با املاح سولفات و كلر بهتر از انواع دیگر سیمان پرتلند عمل می كند.

16-برای كنتر دمای بتن در بتن ریزی در هوای گرم حداكثر دمای سیمان 70 درجه سانتیگراد و حداكثر دمای بتن هنگام ریختن 30 درجه سانتیگراد توصیه می گردد.

17-سیمانی كه در آن فشردگی انبار پدید آمده است می توان پس از پودر كردن كلوخها آن را مصرف نمود.

18-تواتر نمونه برداری از بتن باید حداقل یك نمونه بتن از هر رده بتن در روز و حداقل 6 نمونه از كل سازه باشد.

19-در صورتی ، روش عمل آوردن و مراقبت رضایت بخش تلقی می شود كه مقاومت فشاری نمونه های كارگاهی در هر سنی ، حداقل 85% مقاومت نظیر نمونه های عمل آمده در آزمایشگاه باشد.

20-از هر رده بتن در هر روز كار ، حداقل برداشت یك نمونه الزامیست.

21-مناسبترین جا برای سطوح واریز بتن جایی است كه تلاشها بویژه نیروی برشی كمترین مقدار را داشته باشند.

22-منظور از عمل آوردن بتن یعنی مرطوب نگهداشتن بتن به مدت كافی ، جلوگیری از اثر سوء عوامل خارجی و بسته به مورد ، تسریح گرفتن و سخت شدن به كمك حرارت.

23-برچیدن پایه های اطمینان زمانی مجاز است كه مقاومت بتن به مقاومت 28 روزه مورد نظر رسیده باشد.

24-نمونه های آگاهی به منظور اطلاع از كیفیت بتن در موعدهای خاص تهیه می گردند.

25-در ساخت بتن برای پی های حجیم بهتر است لز سیمان تراس و یا سیمان نوع 2 استفاده نمود.

26-پیش تنیدگی را می توان ذخیره نمودن تنشهای فشاری در بتن قیل از بارگذاری نهایی نامید.

27-ماكزیمم تولید برش در وسط دیوار حاصل می گردد.

28-نقشه هایی كه برای قسمت های خاص و حساس سازه با استفاده از نقشه های اجرایی تهیه می شوند را نقشه های كارگاهی می نامند.

29-در بتن هایی كه در معرض آب زیرزمینی قرار دارند اصلا نباید از سیمان پرتلند تیپ 5 استفاده نمود.

30-مهندس ناظر می تواند برای حصول اطمینان از كیفیت مصالح مصرفی ، انجام هر آزمایشی را درخواست نماید.

31-وقتیكه بارهای سرویس به یك تیر بتن آرمه وارد می شوند ، لنگر حداكثر ایجاد شده در تیر بیشتر از لنگر ترك دهندگی بتن تیر است.

32- از میلگردهای فولادی از هر 50 تن و كسر آن از هر قطر و هر نوع فولاد حداقل 3 نمونه باید نمونه گیری كرد.

33-آبهای حاوی سولفاتها و كلریدها ، نظیر آب دریا و برخی چاه ها ، با این شرط كه یون سولفات از 1000 و یون كلرید از 500 مشخص ، ستون طراحی می گردد.

34-طراحی ستونهای بتنی تحت خمش دو محوری معمولا با تبدیل دو ممان در دو جهت و یك ممان  و با خروج از مركزیت مشخص ، ستون طراحی می گردد.

35-مقدار  كل سولفات در مخلوط بتن نباید از 5 %  وزن سیمان بر حسب SO3 تجاوز نكند.

36-منظور از مقاومت مشخصه فولاد مقداری است كه حداكثر 5% مقادیر نمونه های اندازه گیری شده برای تسلیم ، كمتر از آن باشد.

37- تغییر شكل زیاد ، ترك خوردگی بیش از حد و لرزش یك سازه بتن آرمه نشان دهنده یك حالت حدی بهره برداری است.

38-در حالت حدی بهره برداری   بارها ، سربارها و سایر عوامل مشخصه ( بدون ضریب ) و در حالت حدی نهایی ، بارها و سایر عاملهای محاسباتی ( ضریب دار) ملاك عمل قرار می گیرند.

39-اگر پس از مصرف بتن در بنا ، آزمایش آزمونه های عمل آمده در آزمایشگاه حاكی از عدم تنطباق بتن بر رده مورد نظر باشد ، باید بر اساس آئین نامه بتن ایران تدابیری برای حصول اطمینان از ظرفیت باربری سازه اتخاذ نمود.

40-برای تیرها با دهانه بیش از 5 متر پایه های اطمینان الزامی است.

41-سیمان آهنی یا فروسیمان مصالحی متشكل از ملات سیمان و شبكه های فولادی و یا قطعات ریز فولادی می باشد .

42- مقدار حداقل میلگردهای اصلی ( طولی) در ستون های بتن آرمه برابر یك درصد سطح مقطع ستون است .

43-در سیستم های دال دو طرفه بتنی ، با كاهش سختی خمشی ستون ها ، ممان مثبت افزایش و ممان منفی كاهش می یابد.

44-افزایش مقاومت فشاری بتن در یك تیر بتن آرمه باعث افزایش تغییر شكل تیر در هنگام گسیختگی می شود.

45-خیز بلند مدت یك تیر بتن آرمه 2 تا 3 برابر خیز اولیه آن است .

46-مقاطع بتن آرمه را باید طوری طراحی نمود كه گسیختگی خمشی قبل از گسیختگی برشی اتفاق بیفتد.

47-برای تامین پیوستگی بیشتر در محل سطوح واریز ( درزهای اجرایی‌ ) علاوه بر آماده كردن سطح بتن قبلی سطح واریز را با قشری از ملات سیمان و ماسه نرم به ضخامت 2 تا 3 میلیمتر پوشانده و در بتنی كه بلافاصله در كنار آن ریخته میشود میزان سنگدانه درشت را كم كرد .

48-در مناطق مرطوب می توان حداكثر 12 پاكت سیمان به شرط ارتفاع كل كمتر از 8/1 متر نباشد روی هم قرار داد.

49-در بتن ریزی در مناطق گرم جهت جلوگیری از تبخیر بالا باید از وزش باد بر بتن جلوگیری به عمل آورد ، برای كاهش دمای بتن از قطعات خرد شده یخ نیز می توان استفاده نمود و محیط بتن ریزی را حتی الامكان خنك كرد.

50-برای افزایش مقاومت در برابر زلزله در تیرهای قابهای بتن آرمه حداكثر فاصله مجاز خاموت های تیر در محل تكیه گاه كمتر از قسمت های دیگر تیر است.

51-در مورد خاموت های ستونهای قابهای بتن آرمه مقاوم در برابر زلزله لازم است كه فاصله خاموت ها در نزدیكی اتصال به تیر كمتر از سایر قسمت های آن باشد.

52-در صورت نیاز به وصله آرماتورهای اصلی ستون برای مقاومت بهتر در مقابل زلزله بهتر است كه محل وصله ها در نیمه میانی ستون باشد.

53-دیوار برشی مضاعف از نظر مقاومت در برابر زلزله : الف) بعلت قابلیت جذب انرژی در تیرهای اتصال و گسیخته شدن این تیرها  ( بجای خود دیوار) برای مقابله با زلزله بهتر از دیوارهای تكی عمل می كنند. ب) با تعبیه شبكه های میلگرد ضربدری در محل تیرهای اتصال راندمان آن ها بیشتر می شود.

54-اعضای مرزی در دیوار برشی قسمت های انتهای دیوار كه با مقطع افزایش یافته بوده و سلح به میلگردهای طولی محصور در خاموت می باشند ، برای كل نیروی محوری وارده به دیوار و زوج نیروهای محوری فشاری و كششی ناشی از كل لنگر وارده بر دیوار باید طراحی گردند.

55-پارامتر نسبت آب به سیمان مهمترین علمل در مقاومت فشاری بتن است.

56-هدف از استفاده بتن مگر (نظافت) هموار نمودن سطح زیر بتن اصلی ، جلوگیری از جذب آب و سیمان مخلوط بتن و جلوگیری از آسیب رساندن مواد زیان آور خاك به میلگردها است.

57-مناسبترین روش نصب سنگ پلاك بدنه های ساختمان بصورت خشك با بستهای فلزی روی پشت بند متصل به سازه می باشد.

58-اختلاف بین مقاطع فشرده و غیر فشرده این است كه نسبت پهنای آزاد به ضخامت در عناصر فشاری مقاطع فشرده كوچكتر از مقدار نظیر در عناصر فشرده است.

59-در حالت حدی نهایی لغزش ضریب ایمنی جزئی برابر 85/0 روی بار مرده باید اعمال شود.

60-در تركیب بارها در طراحی گاه بزرگترین تلاش حاصل از تركیب بار مرده و سربار ملاك طرح مقطع قرار می گیرد.

61-اتصالات فلزی كه نیروی محاسبه شده ای را تحمل می كنند باید تحمل 3 تن نیرو را داشته باشند.

62-یكی از حالات كمانش جان در تیرهای لانه زنبوری ، كمانش جانبی – پیچشی جان می باشد.

63-در وصله ستونها اگر سطح انتهایی دو قطعه كاملا صاف و تنظیم شده باشد و انتقال نیرو از طریق تماس مستقیم انجام شود ، وصله باید بتواند برابر 50 درصد مقاومت عضو متصل شونده را تحمل كند.

64-در وصله بال تیرها مقدار جوش در هر طرف طرف مقطع باید برای تامین مقاومتی كه مقدارش حداقل 5/1 برابر نیروی موجود در قطعه وصله شده است ، كافی باشد.

65-به منظور استفاده از تیر لانه زنبوری تحت اثر بارهای متناوب تكرار شئنده و تحت اثر بارهای ناشی از زلزله برش ماشینی و برش اتوماتیك شعله ای با كیفیت مناسب مجاز است.

66-در یك ستون با تیرآهن دوبله و قیدهای موازی ، قیدها برای نیروی برشی ستون محاسبه می شوند.

67-برای كاهش ضخامت یك صفحه زیر ستون تعبیه سخت كننده حدفاصل ستون الزامیست.

68-وصله ستونها بر اساس نیروی محوری محوری ستونهای دو طرف وصله وصله و نیز بر اساس درصدی از مقاومت كوچكترین مقطع ستون دو طرف وصله بایستی طراحی شوند.

69-پدیده لهیدگی جان تیر در زیر بارهای متمركز قسمتی از جان تیر كه تحت اثر نیروی متمركز فشاری قرار میگیرد دچار تسلیم می شود.

70- در صورتیكه از پیچ های معمولی و یا پیچ های پر مقاومت در حالت اتصال غیر اصطكاكی مشترك با جوش استفاده می شود ، فرض صحیح اینست كه كل تنش در اتصال را جوش به تنهایی تحمل كند.

71-در یك اتصال جوش حداكثر بعد جوش گوشه به ضخامت صفحه ای كه جوش روی لبه آن انجام می گیرد بستگی دارد.

72-عملیات ایجاد انحنا در یك عضو فولادی و یا از بین بردن آنها به كاربردن روشهای گرم كردن موضعی با حداكثر حرارت 650 درجه سانتی گراد.

73-میزان پیش خیز ، میزان خیز منفی قبل از ساخت را گویند و برای تیرها و خرپاها لازم می باشد.

74-در طراحی تیر واسط در سیستم مهاربندی واگرا ، سخت كننده های جان به منظور تامین شكل پذیری با سیلان برشی به فواصل حدود 25 برابر ضخامت جان در طول تیر واسط قرار داده می شوند و ولی از ورق مضاعف چسبنده به جان نمی توان برای تقویت جان به این منظور استفاده نمود.

75-در سیستم های مهاربندی واگرا ، جهت افزایش شكل پذیری ، ارجح است كه تیر واسط در برش مقدم بر خمش به سیلان برسد ( جاری شود )

76-  جهت جذب انرژی زلزله و كاهش نیروهای وارده بر ساختمان بهتر است كه اسكلت ساختمان بصورت قاب فضائی خمشی همراه بادبند در هر دو جهت ساخته شود.

77-در قابهای صلب خمشی ،  تیر و  ستون در نقطه اتصال به یك اندازه دوران می كنند.

78-در قابها با اتصال خورجینی قابها قابلیت نیروی جانبی را ندارند.

79-قید افقی ستونهای دوبله باید 2 درصد نیروی فشاری ستون را تحمل كنند.

80-دو ستون به هم چسبیده در مقایسه با دو ستون كه با قید افقی متصل شده اند ، دو ستونی كه با قید افقی متصل شده اند قابلیت تحمل نیروی فشاری بیشتری را دارند.

81-بست مورب ستونهای دوبله بصورت فشاری طراحی می شوند.

82-در تیرهای لانه زنبوری ورق جان برای پوشاندن سوراخ و جلوگیری از خمش و كمانش توام قسمتهای بالا و پایین سوراخ بكار می رود.

83-در تیرهای لانه زنبوری اگر بتن داخل سوراخها نفوذ كند ضرفیت باربری تیر افزایش می یابد .

84-در مورد طاق ضربی می توان گفت كه در زلزله های كوچك می توان آن را دیافراگم انعطاف پذیر بحساب آورد و در زلزله های بزرگ احتمال خرابی آن می رود.

85-در ساختمانی با ارتفاع 70 متر اتصال ستونهای فلزی بهمدیگر اتصال جوشی یا اتصال با پیچهای پر مقاومت تنیده است.

86-در مورد قابهای صلب خمشی شكل پذیر كمانش اعضا منجر به كاهش میزان انرژی جذب شده می گردد و به خصوص تحت اثر بارهای دوره ای (سیكلیك) ناشی از زلزله ، مقاومت كمانش اعضاء ممكن است كاهش یابد. لذا باید در طراحی جلوگیری از بروز كمانش كلی یا موضعی نیز منظور شود.

۸۷-    پی عبارتست از مجموعه بخش هائی از سازه و خاك كه انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می پذیرد.

۸۸-   مسؤلیت اجرای صحیح عملیات مربوط به شناسایی خاك پی و به كارگیری لوازم و دستگاه های مناسب برای این كار بر عهده حفار است.

۸۹- بررسی های ژئوتكنیكی ، ارائه داده های مربوط به رفتار خاك كه در طراحی و ساخت بناها لازم می آید و همینطور اثرات بنا بر محیط اطراف را نیز بررسی می كند.

۹۰-    اگر از اثرات ناشی از گروه شمع صرفه نظر شود حداقل تا عمق 28 متر باید حفاری گردد.

۹۱- در مورد بخش ها یا عدسی های كف گودبرداری كه دارای قابلیت تراكم بیشتر نسبت به سایر نقاط می باشد باید بهسازی شود و یا با خاك متراكم یا بتن ، جاگزین گردد.

۹۲-   پی عمیق عبارتست از : عمق آن بیش از 6 برابر كمترین بعد پی باشد و از 3 متر كمتر نباشد.

۹۳-   بتن شالوده های نواری در خشكی كه فقط آرماتور كلاف دارند باید عیار حداقل 250 كیلوگرم سیمان در مترمكعب را دارا باشد.

۹۴- تعداد گمانه های حفاری تابعی است از : 1- ناهمگنی زمین در اعماق 2- گستردگی محیط ژثوتكنیكی 3- حساسیت سازه های مورد احداث نسبت به نشست های نامساوی.

۹۵-   شالوده های منفرد كه نزدیك هم بوده و به یكدیگر پیوسته می باشند می توانند بصورت پی مركب در نظر گرفته شوند.

۹۶-طی بررسی های ژئوتكنیكی : 1- انواع خاكهای موجود در محل شناسایی شود 2- لایه های مختلف خاك زمین شناسایی می شوند 3- آب های زیرزمینی مورد مطالعه قرار می گیرند.

۹۷-در یك آزمایش گمانه زنی ، تعداد گمانه ها به حساسیت سازه های مورد احداث نسبت به نشست غیر متقارن ، نا همگنی زمین در عمق و گستردگی محیط ژئوتكنیكی تحت پوشش بستگی دارد.

۹۸-هنگام آبكشی و تخلیه گودها ، احتمال تخریب شیروانی گود و بالا آمدن كف گود در اثر فشار آب وجود دارد.

۹۹-برای بتن شالوده های بتن آرمه ، حداقل عیار در خشكی 300 و در آب 400 كیلوگرم سیمان در مترمكعب بتن است.

منبع:عمران ساخت نور
طبقه بندی: اخبار معماری،  نکات اجرایی در مهندسی عمران، 
برچسب ها: نکات اجرایی، مهندسی عمران، نکات مهندسی، نکات مهندسی عمران، نکات اجرایی مهندسی، نکات اجرایی عمران، 210 نکته مهندسی،
ارسال توسط مهدی علیزاده
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

قالب وبلاگ